Supply conditions

 

Notificatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens

 

Hogeschool PXL hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en van de regels inzake de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens die voor het bestellen van de maaltijden en voedselproducten op de Website of mobiele applicatie "Q-Order", worden door Hogeschool PXL enkel gebruikt met het oog op het leveren van de bestelde maaltijden en voedselproducten.

 

Alle informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hier vinden.

 

 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en mobiele applicatie “Q-Order” en verkoopsvoorwaarden van de maaltijden en voedselproducten door Hogeschool PXL

 

1.    Definities

 

 

De hierna vermelde begrippen hebben volgende betekenis in huidige Algemene Voorwaarden:

-       “Hogeschool PXL:Hogeschool PXL, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0535 878 874, met maatschappelijke zetel gevestigd te Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt

 

-       “Website”: de website https://www.pxl.be en de mobiele internet applicatie “Q-Order”.

 

-       “Klant”: de persoon die de door Hogeschool PXL  voorgestelde maaltijden of voedselproducten op de Website heeft besteld en die verklaart meerderjarig te zijn en volledig bekwaam om een contract af te sluiten.

 

-       “Partijen”: de Klant en Hogeschool PXL .

 

 

-       “Algemene Voorwaarden”: huidige bepalingen die de rechten en verplichtingen van de Partijen regelen in het kader van het gebruik van de website en van de levering van producten door Hogeschool PXL  aangeboden.

 

-       “Leverancier”: elke leverancier van het door Hogeschool PXL  aangeboden product.

 

-       “AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Europese Verordening van  27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

 

2.    Preambule

 

 

Het gebruik van de Website of de bevestiging van de bestelling door de Klant houdt de volledige en integrale aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. Hogeschool PXL  behoudt zich het recht voor om de gegevens op de Website op eender welk moment te wijzigen. De Klant wordt verzocht om regelmatig de actuele versie van de Algemene Voorwaarden te raadplegen en in ieder geval voorafgaand aan zijn bestelling. De Klant beschikt over de mogelijkheid om deze op te slaan en/of uit te printen.

De Website is op ieder moment toegankelijk voor de Klanten. Hogeschool PXL  kan echter beslissen tot een onderbreking, beperking of opschorting, meer bepaald (maar niet uitsluitend) voor redenen van technisch onderhoud, herstellingen of voor de integratie van nieuwe functies of producten.

 

3.    De door Hogeschool PXL  te koop aangeboden producten

 

 

Hogeschool PXL  biedt voor verkoop maaltijden en voedselproducten (bijvoorbeeld koude dranken, snacks, gebak, zoetwaren, vers fruit,...) waarvan het aanbod afhankelijk van de uitbating waar de bestelling wordt geleverd en van de beschikbaarheid van de maaltijden en voedselproducten op het moment van de bestelling.

 

Hogeschool PXL  probeert om zo nauwkeurig en volledig mogelijk informatie te verstrekken over de essentiële eigenschappen van deze producten. Hogeschool PXL  kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheden of onjuistheden in deze informatie aangezien deze afkomstig zijn van haar Leveranciers. Bovendien is deze informatie niet noodzakelijk exhaustief. Deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zouden worden aangebracht aan het betrokken product nadat het online werd geplaatst.

 

Hogeschool PXL  is gerechtigd op elk moment wijzigingen aan te brengen aan het assortiment van op de Website te koop aangeboden producten, zonder afbreuk te doen aan de bestelling die de Klant heeft geplaatst vóór de wijziging.

 

 

4.    Bestellingen en productprijzen

 

 

De Klant kan de door Hogeschool PXL  aangeboden producten uitsluitend bestellen op de Website door de aanmaak van een klantenaccount. Om zich in te schrijven moet de Klant volgende informatie verstrekken: naam en geldig e-mailadres. Hogeschool PXL  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vergissing of nalatigheid in de mededeling van deze informatie door de Klant.

 Hogeschool PXL  behoudt zich het recht voor om de aanmaak van elk nieuw klantenaccount te weigeren zonder deze weigering te moeten rechtvaardigen.

 

Om een bestelling te maken zal de Klant een maaltijd/voedselproduct moeten kiezen op de website. Wanneer dit werd gedaan zal de Klant de betaling kunnen uitvoeren via zijn persoonlijke Qpay account. Bij het plaatsen en bevestigen van de bestelling verklaart de Klant (i) deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard, en (ii) met kennis van zaken het voorwerp van de bestelling te hebben aanvaard, met name de eigenschappen van het product (prijs, kenmerken, hoeveelheid, leveringstermijnen,…).

 

Hogeschool PXL  behoudt zich het recht voor op elk moment de uitvoering van een bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag dat door de Klant verschuldigd zou zijn, in geval van betalingsproblemen, fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Website, of verder indien het bestelde product niet beschikbaar is.

Hogeschool PXL  aanvaardt de door de Klant geplaatste bestelling, onder voorbehoud van bovenstaande, door het versturen van een email naar de Klant.

 

In geval van een fout van de Klant bij het invoeren van zijn/haar e-mailadres of als de e-mail met de bevestiging van de bestelling niet is ontvangen en/of Indien de Klant de notificatie van bevestiging en aanvaarding van de bestelling niet ontvangt kan Hogeschool PXL  niet aansprakelijk worden gesteld. In deze gevallen zal de verkoop als definitief en als door Hogeschool PXL  uitgevoerd worden beschouwd, behalve in gevallen van annulering van de bestelling door Hogeschool PXL , bijvoorbeeld wegens de niet-beschikbaarheid van het product.

 

De bestelde producten worden geleverd tegen de prijzen die worden weergegeven op de Website op het moment van plaatsing en bevestiging van de bestelling door de Klant. De verkoopprijzen van de producten die op de Website verschijnen, worden aangegeven in euro's, inclusief belastingen.

 

De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment tijdens het bestelling proces door Hogeschool PXL  worden gewijzigd. De wijziging wordt dan aan de Klant meegedeeld voordat deze door de Klant wordt bevestigd.

 

Bij niet gebruik van de klantenaccount gedurende twee opeenvolgende jaren, zal deze automatisch worden verwijderd.

 

 

 

5.    Kenmerken, conformiteit en beschikbaarheid van de maaltijden en voedselproducten

 

 

De Klant moet, voorafgaand aan zijn/haar bestelling, op de Website kennisnemen van de essentiële kenmerken van de maaltijd en van het voedingsmiddel die hij/zij wenst te bestellen. De genoemde kenmerken zijn deze welke door de Leveranciers aan Hogeschool PXL  worden meegedeeld. Hogeschool PXL  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, vanwege informatie in het algemeen of met betrekking tot de kenmerken van de producten zoals meegedeeld door de Leverancier op deze Website.

 

De door Hogeschool PXL  ingediende aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de Website verschijnen en binnen de limiet van de beschikbare voorraden.

 

Indien een of meer producten niet beschikbaar is/zijn na bevestiging van de bestelling door Hogeschool PXL , zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld door Hogeschool PXL. Het bedrag van de bestelling zal worden herberekend op basis van de initiële bestelling, verminderd met de ontbrekende producten. De Klant zal het verschil terugbetaald krijgen indien het oorspronkelijk vastgestelde bedrag reeds gedebiteerd was. Als de bestelling in het geheel niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan via een notificatie in de App op de hoogte gebracht en wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort.

 

Hogeschool PXL  kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het volledig of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de bestelde producten en kan niet gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding aan de Klant of enige andere vergoeding voor eventuele schade die de Klant lijdt ingevolge deze niet-beschikbaarheid.

 

 

 

6.    Betalingen

 

 

Alle bestellingen dienen in euro te worden betaald. De betaling gebeurt via een betaalkaart. De Klant erkent dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting in zijn/haar hoofde inhoudt.

 

De Klant garandeert Hogeschool PXL  dat hij/zij volledig bevoegd is om de betaalkaart te gebruiken voor de betaling van zijn bestelling. Hogeschool PXL  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onrechtmatig gebruik van de gebruikte betaalmiddelen.

 

 

Zodra de betaling is goedgekeurd door Hogeschool PXL , ontvangt de klant een e-mail van Hogeschool PXL  die de bevestiging van de bestelling inhoudt.

 

 

7.    Levering van de maaltijden en voedselproducten

 

 

Bij het plaatsen van de bestelling, zal de Klant de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen verschillende momenten (uren) van leveringen. Deze momenten worden vooraf bepaald door de uitbating waar de levering van de bestelling plaatsvindt en ook volgens de aard van de maaltijd of het bestelde voedselproduct.

 

 

8.    Herroepingsrecht en – voorwaarden

 

 

De Klant heeft geen herroepingsrecht voor de maaltijden en voedselproducten die worden besteld aangezien de bederfelijke aard daarvan.

 

 

9.    Intellectuele eigendom en vervalsingen

 

De elementen die toegankelijk zijn op de Website, in het bijzonder het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de software, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de muziek en alle andere elementen van de Website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere rechten. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, distributie, verzending, verspreiding, uitzending, voorstelling, overdracht, concessie, verkoop of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de Website, ongeacht het gebruikte middel, proces of medium, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de Website of van eender welk element ervan zal beschouwd worden als een inbreuk en vervolgd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 

10.  Aansprakelijkheid en garanties

 

 

Hogeschool PXL  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de Website. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij/zij over een geschikte informaticatoepassing beschikt om toegang te krijgen tot de Website.

 

Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden leidt tot een beperking van de wettelijke rechten van de Klant (voor zover deze een consument is), met inbegrip van de wettelijke conformiteitsgaranties van de producten.

 

 

11.  Bescherming van persoonsgegevens

 

Hogeschool PXL hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en van de regels inzake de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens die voor het bestellen van de maaltijden en voedselproducten op de Website of mobiele applicatie "Q-Order", worden door Hogeschool PXL enkel gebruikt met het oog op het leveren van de bestelde maaltijden en voedselproducten.

 

Alle informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hier vinden.

 

 

 

 

13.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken, meer bepaald die van het gerechtelijk arrondissement Limburg (afdeling Hasselt), voor zover dit is toegestaan door de wetgeving die van toepassing is op de verhouding tussen Partijen.